คู่มือบริการประชาชน อบต.ทับใต้


 
Attachments:
Download this file (01ประกาศคู่มือบริการสำหรับประชาชน.pdf)01ประกาศคู่มือบริการสำหรับประชาชน.pdf[ ]47 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf[ ]105 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหารพืนที่เกิน200.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารสะสมอาหารพืนที่เกิน200.pdf[ ]115 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(1).pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(1).pdf[ ]114 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2).pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2).pdf[ ]121 Kb
Download this file (การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf)การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf[ ]109 Kb
Download this file (การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร-สะสมอาหารไม่เกิน200.pdf)การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร-สะสมอาหารไม่เกิน200.pdf[ ]111 Kb
Download this file (การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf)การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf[ ]126 Kb
Download this file (การขออนุญาตดัดแปลงอาคารมาตรา21.pdf)การขออนุญาตดัดแปลงอาคารมาตรา21.pdf[ ]125 Kb
Download this file (การขออนุญาตดัดแปลงใช้ที่จอดรถที่กลับรถเข้า-ออกของรถม34.pdf)การขออนุญาตดัดแปลงใช้ที่จอดรถที่กลับรถเข้า-ออกของรถม34.pdf[ ]115 Kb
Download this file (การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22.pdf)การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22.pdf[ ]114 Kb
Download this file (การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf)การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf[ ]111 Kb
Download this file (การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf)การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf[ ]108 Kb
Download this file (การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf)การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf[ ]106 Kb
Download this file (การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา32.pdf)การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา32.pdf[ ]110 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร-สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200.pdf)การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร-สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200.pdf[ ]93 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf)การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf[ ]111 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf[ ]120 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf[ ]112 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)กรณีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดและมหาชน.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)กรณีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดและมหาชน.pdf[ ]118 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญกิจการร่วมค้า.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญกิจการร่วมค้า.pdf[ ]114 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)นิติบุคคลตั้งขึ้นกฎหมายตปท.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)นิติบุคคลตั้งขึ้นกฎหมายตปท.pdf[ ]113 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกกิจการ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกกิจการ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf[ ]112 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกกิจการ)กรณีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดและมหาชน.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกกิจการ)กรณีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดและมหาชน.pdf[ ]112 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกกิจการ)กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญกิจการร่วมค้า.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกกิจการ)กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญกิจการร่วมค้า.pdf[ ]112 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกกิจการ)นิติบุคคลตั้งขึ้นกฎหมายตปท.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกกิจการ)นิติบุคคลตั้งขึ้นกฎหมายตปท.pdf[ ]111 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์(ใหม่)พรบ2499กรณีคนธรรมดา.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(ใหม่)พรบ2499กรณีคนธรรมดา.pdf[ ]114 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์(ใหม่)พรบ2499กรณีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดและมหาชน.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(ใหม่)พรบ2499กรณีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดและมหาชน.pdf[ ]117 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์(ใหม่)พรบ2499กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญกิจการร่วมค้า.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(ใหม่)พรบ2499กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญกิจการร่วมค้า.pdf[ ]115 Kb
Download this file (การจดทะเบียนพาณิชย์(ใหม่)พรบ2499นิติบุคคลตั้งขึ้นกฎหมายตปท.pdf)การจดทะเบียนพาณิชย์(ใหม่)พรบ2499นิติบุคคลตั้งขึ้นกฎหมายตปท.pdf[ ]120 Kb
Download this file (การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]113 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf)การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf[ ]105 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีป้าย.pdf)การรับชำระภาษีป้าย.pdf[ ]108 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf)การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf[ ]107 Kb
Download this file (การรับนักเรียนก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท.pdf)การรับนักเรียนก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท.pdf[ ]103 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf[ ]106 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf[ ]106 Kb
Download this file (การออกใบอนุญาตกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะ1ขั้นออกคำขอรับใบอนุญาต.pdf)การออกใบอนุญาตกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะ1ขั้นออกคำขอรับใบอนุญาต.pdf[ ]126 Kb
Download this file (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1.pdf)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1.pdf[ ]123 Kb
Download this file (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2.pdf)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2.pdf[ ]116 Kb
Download this file (การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา39ทวิ.pdf)การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา39ทวิ.pdf[ ]125 Kb
Download this file (การแจ้งขุดดิน.pdf)การแจ้งขุดดิน.pdf[ ]111 Kb
Download this file (การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา39 ทวิ.pdf)การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา39 ทวิ.pdf[ ]127 Kb
Download this file (การแจ้งถมดิน.pdf)การแจ้งถมดิน.pdf[ ]110 Kb
Download this file (การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf)การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf[ ]113 Kb
Download this file (การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ.pdf)การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ.pdf[ ]113 Kb
Download this file (การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]112 Kb
Download this file (คู่มือการใช้บริการ Eservice.pdf)คู่มือการใช้บริการ Eservice.pdf[ ]310 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041