ประกาศ ประชาสัมพันธ์ช่องทางเข้าทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562

พิมพ์

++ประกาศ ประชาสัมพันธ์ช่องทางเข้าทำแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562++
เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 อบต.ทับใต้จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตตำบลทับใต้ร่วมทำแบบสำรวจดังกล่าว ตามช่องทางดังนี้
1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/8p0p9d 
2.ทางคิวอาร์โค้ชที่แนบมาพร้อมนี้