ห้องสมุดชุมชน

ห้องสมุดชุมชน

alt

ชื่อแหล่งเรียนรู้    ห้องสมุดชุมชน

ผู้ดูแล  นางตติยา พุดเทศ

ประเภทแหล่งเรียนรู้    บริการหนังสือ /สื่อ/วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ

ที่ตั้งแหล่งเรียนรู้    หมู่ที่ 13 ตำทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ข้อมูลทั่วไปของแหล่งเรียนรู้

           เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นคว้า

วัตถุประสงค์ของห้องสมุดชุมชน

การจัดห้องสมุดมีวัตถุประสงค์  5  ประการ  คือ
1.  เพื่อการศึกษา   

ห้องสมุดได้ให้การศึกษาด้วยตนเองแก่ผู้ใช้ โดยการจัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ เข้าไว้ และจัดสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการใช้พร้อมทั้งให้บริการแก่ ผู้ใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

2.  เพื่อความรู้  

ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และโสตทัศนวัสดุ ที่ให้ความรู้  
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง  และบริการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นการสนองความใคร่รู้ใคร่เห็นอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์

3.  เพื่อการค้นคว้าวิจัย  

ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของวิทยาการต่าง ๆ ที่จะช่วยในการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ

4.  เพื่อความจรรโลงใจ   

ห้องสมุดเป็น ที่รวบรวมหนังสือหลายประเภท เช่น หนังสือศิลป  ศาสนา  วรรณคดี  ชีวประวัติ 

ซึ่งเหนังสือเหล่านี้ได้ให้ความจรรโลงใจ หรือความสุขทางจิตใจแก่ผู้อ่านให้รู้สึกซาบซึ้งในสำนวนภาษาอันไพเราะ

5.  เพื่อสันทนาการ  หรือ การบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ    
ห้องสมุดได้จัดให้มีหนังสือ สิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุแล้ว  ยังช่วยให้คนได้รับความเพลิดเพลินทาง ใจ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งยังเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041