อำนาจหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2561  ประกาศ ณ วันที่ 13  พฤศจิกายน พ.ศ.2561

          "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า

          (1) ส่วนราชการ

          (2) รัฐวิสาหกิจ

          (3) หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ

          (4) องค์การมหาชน

          (5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

          (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          (7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 16 (2) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (2)-(7) ให้รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงของรัฐนั้น

ข้อ 17 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานรัฐ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
          (1) กำหนดเป้าหมาย  ทิศทาง  ภารกิจงานตรวจสอบภายใน  เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ  โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการ  และคระกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี  ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอ  ของการควบคุมภายใน  ของหน่วยงานของรัฐด้วย

          (2) กำหนดกฏบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ  รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

          (3) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก  และเสนอรายงานผลประเมิน  ปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ

          (4) จัดทำและเสอนแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

          กรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย

               (4.1) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ (1)  หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่นอกเหนือจากงานในสำนักงานปลัดกระทรวงให้สำเนาแผนการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

               (4.2)  กรณีหน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ (1)  หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม  ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ให้สำเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

          (5) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (4)

          (6) จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ  ภายในเวลาอันสมควรหรือย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามตามแผนกรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการาตรวจสอบทันที

               (6.1) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (1)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ระดับกระทรวง  ตรวจสอบส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง  ให้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ  ทราบด้วย

               (6.2) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ (1)  หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม  ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ให้ส่งสำเนารายงานผลการาตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

               (6.3) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (1)  หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด  ตรวจสอบส่วนราชการส่วนภูมิภาค  ให้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชเจ้าสังกัดของหน่วยรับตรวจนั้นทราบด้วย

          (7) ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วนรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

          (8) ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ  ให้เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  ระยะเวลาดำเนินการ  และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้งข้อเสนอโครงการของผูรับจ้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป

          (9) ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หน่วยรับตราวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

          (10) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน  และหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน

          (11) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 18 ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง  การตรวจสอบ  วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งรวมถึง

          (1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

          (2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ

          (3) สอบทานความถูกต่้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง

          (4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วนรับตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น

          (5) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

ข้อ 19  ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ข้อ 20  ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์

          เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง  และยอมรับจากบุคคลทั่วไป  รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ตรวจสอบภายใน  จึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม  ในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่น  และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม  เป็นอิสระ  และเปี่ยมด้วยคุณภาพ

แนวปฏิบัติ

          1. หลักปฏิบัติที่กำหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  เป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ  โดยใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม

          2. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้  นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

          3. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้

               3.1 ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่้วไป

               3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล  ประเมินผล  และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง  ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์  และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน

               3.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน  และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเสียงก่อน  ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น

               3.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

หลักปฏิบัติ

          1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)

               1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ

               1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  หลักเกณฑ์  ข้อบังคับ  และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพที่กำหนด

               1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆ  ที่ขัดต่อกฎหมาย  หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสี่ยมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน  หรือสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ

               1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย  หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ

          2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)

               2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ  ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  รวมทั้งกระทำการใดๆ  ที่จะทำให้เกิดอคติ  ลำเอียง  จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรรม

               2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ  ที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ

               2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ  ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว   อาจจะทำให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็นการปิดบังการกระทำผิดกฎหมาย

          3. การปกปิดความลับ (Confidentiality)

               3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ  ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

               3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นำข้อมูลต่างๆ  ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง  และจะไม่กระทำการใดๆ  ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ

          4. ความสามารถในหน้าที่  (Competency)

               4.1 ผู้ตรวจสอบภรายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้่น

               4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

               4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
       

หน่วยรับตรวจ

ข้อ 21 ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

          (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน  รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมที่จะตรวจสอบได้

          (3) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้

          (4) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน

          (5) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ  พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน

          (6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง  และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ  ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ

          กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ  หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี
 

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened
 

alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
alt
alt

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.ทับใต้

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041