อำนาจหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม  การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณ ตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม  การให้บริการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5  งาน  คือ

 •  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสุขาภิบาลทั่วไป
  - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
  - งานอาชีวอนามัย
 • งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานอนามัยชุมชน
  - งานสาธารณสุขมูลฐาน
  - งานสุขศึกษา 
  - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
 • งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
  - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
  - งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย 
 • งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานส่งเสริมและเผยแพร่
  - งานควบคุมมลพิษ
  - งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  - งานติดตามตรวจสอบ
 • งานควบคุมโรค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานการเฝ้าระวัง
  - งานระบาดวิทยา
  - งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
  -  งานโรคเอดส์


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
alt
alt

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.ทับใต้

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041