อำนาจหน้าที่ กองการศึกษาฯ อบต.ทับใต้

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริม การวิจัยการวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบ   การพิจารณากำหนด นโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่  อื่นที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  งาน คือ

 • งานบริหารงานการศึกษา   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานบริหารวิชาการ
  - งานนิเทศการศึกษา
  - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 • งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา
  - งานกิจการศาสนา
  - งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
  - งานกิจการเด็กและเยาวชน
  - งานกีฬาและนันทนาการ


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
alt
alt

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.ทับใต้

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041