อำนาจหน้าที่ กองการศึกษาฯ อบต.ทับใต้

มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  ฝ่าย คือ

 • ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานบริหารวิชาการ
  - งานนิเทศการศึกษา
  - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

         - งานจัดการศึกษา

         - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

         - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

         - งานธุรการ

         - งานงบประมาณ

         - งานนโยบายและแผน

         - งานบุคลากรทางการศึกษา

 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา
  - งานกิจการศาสนา
  - งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
  - งานกิจการเด็กและเยาวชน
  - งานกีฬาและนันทนาการ

         - งานบริหารและบำรุงสถานศึกษา

         - งานส่งเสริมการวิจัยalt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041