อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางด้านการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการทุพพลภาพ  และผู้ด้อยโอกาส  การส่งเสริมอาชี  รายได้  การเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการสำรวจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดสวัสดิการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น  2  งาน คือ

 • งานสวัสดิการสังคมพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
  - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 • งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจการกีฬา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
  - งานกิจการเด็กและเยาวชน
  - งานกีฬาและนันทนาการ


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
alt
alt

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.ทับใต้

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041