อำนาจหน้าที่ กองช่าง อบต.ทับใต้

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ ใช้จ่ายเงินของอบต.การอนุมัติ
เพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. งานบำรุงซ่อม  และจัดทำทะเบียน
สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ
และการออกแบบก่อสร้างแก่อบต.     และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องงานควบคุมอาคาร     การดูแล
ควบคุม  ปรึกษา  ซ่อมแซม   วัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 4  งาน คือ

 • งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานก่อสร้างและบูรณะถนน

  - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
  - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
  - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
 • งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
  - งานวิศวกรรม
  - งานประเมินราคา
  - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
  - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
  - งานออกแบบ 
 • งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
  - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
  - งานระบายน้ำ
  - งานจัดตกแต่งสถานที่ 
 • งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  - งานสำรวจและแผนที่
  - งานวางผังพัฒนาเมือง
  - งานควบคุมทางผังเมือง
  - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
alt
alt

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.ทับใต้

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041