สภาพทั่วไป อบต.ทับใต้

ที่ตั้ง
    องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้อยู่ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอหัวหิน

อาณาเขต
     องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีเนื้อที่ 139.09 ตารางกิโลเมตรหรือ 86,937 ไร่
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองพลับและบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
        โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณกว้าง บางส่วนเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำไร่ และทำนา ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลอุดมสมบูรณ์ไร่สับปะรด และนาข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ในเขตตำบลทับใต้เป็นรายได้หลัก

ประชากร
     องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีประชากรทั้งสิ้น 12,484 คน แยกเป็นชาย 6,026 คน หญิง 6,458 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 77.93 คน / ตารางกิโลเมตร
หมู่บ้าน ครัวเรือน จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านหนองพรานพุก (ผู้ใหญ่ประยงค์  มนชู) 1049 492 606 1098
หมู่ที่ 2 บ้านทับใต้ (ผู้ใหญ่องอาจ ขุนประเสริฐ) 433 353 403 756
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยาว (ผู้ใหญ่บุญเลิศ  อ้นเกตุ)
408
560 553         1113
หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย (ผู้ใหญ่สุวัฒน์  บัวจันทร์) 426 660 654        1314
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (ผู้ใหญ่ประวิทย์  พุ่มซ้อน) 421 537 613 1150
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมงคล (ผู้ใหญ่ทรงศักดิ์  แซ่เจว) 226 308 342 650
หมูที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง (ผู้ใหญ่ประสิทธิ์ รัตนชาตรี) 421 504 508        1012
หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา (ผู้ใหญ่จรัสแสง กปิญชรานนท์) 322 403 392 795
หมู่ที่ 9 บ้านเขาควง (ผู้ใหญ่พล  เถื่อนแถว) 631 383 435 818
หมู่ที่ 10 บ้านวังกระทะ (ผู้ใหญ่กราน  สังข์ทอง) 625 564 603 1167
หมูที่ 11 บ้านทุ่งเสือนอน (ผู้ใหญ่บุญธรรม  พิมพ์เพี้ยน) 118 190 216 406
หมู่ที่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ  (ผู้ใหญ่เสน่ห์  ดอกจันทร์) 284 306 318 624
หมู่ที่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ (ผู้ใหญ่สุเทพ  สงสัย) 742 587 715 1302
หมู่ที่ 14 บ้านเขาเสวยราชย์ (กำนันอนันต์  เนื้อนิล) 490 480 478 958
รวม 6,599 6,361 6,859 13,220
ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน กุมภาพันธ์  2560


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบสำรวจความเห็น


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041