โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ พื้นให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรประจำฐาน จำนวน 4 ฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานที่ 1 การตอกกระดาษพวงมโหตร วิทยากร โดย นายสถิตย์ เห็นแก้ว ฐานที่ 2 การตัดกระดาษประดับงานมงคล วิทยากร โดย นายชวน ภู่สวัสดิ์ ฐานที่ 3 การทำนา วิทยากรโดย นายจันทร์ ขุนประเสริฐ ฐานที่ 4 การประดิษฐ์ไม้กวาดทางมะพร้าว วิทยากร

alt

alt

alt

โดย นายสมบูรณ์ ปรีทอง และการแสดงพิธีเปิด ฝึกสอนโดย นางสาวอำนวย สีเมฆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านนาฎศิลป์ ของตำบลทับใต้ การแสดงชุดรำบวงสรวง และระบำดอกบัว ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล จาก ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ นายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ /นายอนันต์ เนื้อนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้/นางจรัสแสง กปิรชรานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และนายอานัฐ ศราวัฒน์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ วัดมาลัยทับใต้ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดงานในทุกด้านจนสำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี

alt

alt

alt

alt

 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041