กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมท้งถิ่นระดับตำบลและคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจีดทำแผนของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2566

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและคณะกรรมการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเสนอประเด็นปัญหาความต้องการในพื้นที่ตำบลทับใต้ ทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันและนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566

alt

2.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

นายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ และนายนุกูล  วัฒนากร ปลัดอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนภาคราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนประชาคมหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 50 คน ได้ประชุมร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเสนอประเด็นปัญหาความต้องการในพื้นที่ตำบลทับใต้ ทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันเพื่อนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566

 

alt

 

3.ผลจากการมีส่วนร่วม          

ด้วยสภาพแวดล้อมและปัญหาบางพื้นที่ในตำบลทับใต้ มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน จึงจัดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยรวบรวมข้อมูลความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน  อาทิ เช่น หมู่ที่ 2 บ้านทับใต้ ซึ่งช่วงฤดูฝนปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง จึงขอดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทุ่งนา-ทับใต้ (ซอยลุงพิ้ง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงไม่ให้เกิดเหตุกาณ์ซ้ำอีก ฯลฯ

 

alt

 

 

alt

alt

alt

 

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน  

รวบรวมข้อมูลจากประเด็นปัญหาความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน และกองช่างได้ดำเนินการสำรวจและประมาณราคาโครงการ และนำไปบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้วพร้อมประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ www.tabtai.go.th  ส่วนโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จะได้เสนอประสานขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041