บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ทับใต้


น.ส.ผกาภรณ์  น้ำกลั่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 032 828041 ต่อ 121

 

alt
นางสาวภัทร์สิตาณัช  ตันเสียงสม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
alt
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฯ
alt
นายปภังกร พลับอินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

นางสาวสุนทรีย์ ดอกจันทร์
นักสันทนาการชำนาญการ
alt
น.ส.เกตุชญา  สุขพวง
ครู
(ศพด.บ้านห้วยมงคล)
 
alt
นางศิริมาศ  ขำเหมือน
ครู
(ศพด.บ้านหนองไผ่)
alt
น.ส.อำนวย  สีเมฆ
ครู
(ศพด.บ้านทับใต้)
 
alt
น.ส.ทิพวัลย์  สุวรรณเกิด
ครู
(ศพด.บ้านทุ่งยาว)
     
alt
น.ส.พิชชานันท์  สุกสี
ครู
(ศพด.บ้านวังข่อย)
 
alt
น.ส.นฤมล  วิเศษโยธา
ครู
(ศพด.บ้านหนองพรานพุก)

-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.

 

            alt

               นางสาวนิภา  น้ำกลั่น
      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

alt
น.ส.โสภา  น้ำกลั่น
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 


นางนันทิตา นามมี
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(ศพด.บ้านห้วยมงคล)
   

น.ส.อุบลพิชญ์  ทองคำอ่วม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านหนองพรานพุก)

นางสาวเจนจิรา  บังจิตร์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(ศพด.บ้านหนองไผ่)
 

น.ส.นริศรา  พยมพฤกษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(ศพด.บ้านวังข่อย)
alt
น.ส.ธนวรรณ  ทองเหี่ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
ว่าที่ ร.ต.หญิง เทียนทอง  แนวเถื่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสิริวรรณ สีเมฆ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(ศพด.บ้านทับใต้)
 

-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
(ศพด.บ้านทับใต้)

นางสาวกมลลักษณ์  ภมร
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(ศพด.บ้านทับใต้)
 

 

น.ส.ปิยวรรณ  ปรีทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(ศพด.บ้านทุ่งยาว)
 
alt
นางสาวรัสวีพัทร แต้ธนัตร์พงษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(ศพด.บ้านทับใต้)

นางสาวพุทธรักษา  ยนตร์เปี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(ศพด.บ้านทุ่งยาว)
 
alt
นางสาวมาลินดา  สุขศรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(ศพด.บ้านหนองพรานพุก )

นางสาวนิสาชล  น้ำกลั่น
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(ศพด.บ้านทุ่งยาว)
 

นางสาวกรกมล  สีเมฆ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(ศพด.บ้านหนองพรานพุก )


alt
นายธวัชชัย เลี้ยงอำนวย
พนักงานขับรถยนต์alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบสำรวจความเห็น


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041