บุคลากรสำนักปลัด อบต.ทับใต้


alt
นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์
ปลัด อบต.ทับใต้
โทร. 098-1286949


น.ส.ธิตินัดดา  แตงไทย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร. 032 828041 ต่อ 110

alt
นางสาวบุญยานุช  กันแก้ว
      หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ  งบประมาณ
alt
น.ส.ธัญญาลักษณ์ สีเมฆ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป
alt
นางสาวนุศรา  เจะนิ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

น.ส.ณัฎฐิชา  เนียมศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

น.ส.ระพีพรรณ เกิดทอง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
alt
น.ส.ประภาพรรณ  จัดภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
alt
จ่าเอกพลวัฒน์ ขุนประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
alt
น.ส.สายสุดา มังคราช
นิติกรชำนาญการ
 
 
alt
นายคันธสาร  หมอนทอง
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
alt
นางสาวศศิธร  จันทร์ปลูก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
alt
นายกมล  แสงสาด
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 
alt
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
alt
น.ส.วิไลพร  ขุนประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
alt
นางสาวเตือนใจ  เกิดทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
   
alt
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
ว่าที่ ร.ต. ธนวัฒน์  จิระวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายวัน  บวบหอม
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
 
alt
นายจำรัส  สุขศรี
ยาม
alt
-ว่าง-
คนงาน (ทักษะ)
 
alt
นายวิชัย  บุญชู
คนตกแต่งสวน (ทักษะ)
alt
นายสถิตย์  พิมพ์สว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายอรรถพล  คงกระพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
alt
น.ส.ศิริรัตน์   ทองเกิดหลวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
alt
นายสุนทร  พรายแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ทักษะ)
 
alt
นายอัมรินทร์  บุญใหญ่
พนักงานขับรถยนต์
(กู้ชีพ)
alt
นายทองใบ  พิลากุล
พนักงานดับเพลิง
 
alt
ว่าง
คนงาน (ประจำรถกู้ชีพ)
alt
นางสาวกนกวรรณ สุขศรี
คนงาน
 
alt
นายหนึ่ง  กาแดง
พนักงานวิทยุ
alt
นางสาวกรรณิกานต์  กองแก้ว
แม่บ้าน
 
alt
นายพิรุณ  น้อยดี
พนักงานดับเพลิง
alt
นายวันชัย  บวบหอม
พนักงานขับรถยนต์
 
alt
นายสมนึก  ยิ้มละมัย
คนงาน
alt
นายธนารัตน์  คงกระพันธ์
คนงาน (ประจำรถกู้ชีพ)
 
alt
นายต้อย  ไพเตี้ย
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายธวัชชัย  ศิริเพ่งไพฑูรย์
คนงาน
 
alt
นางสาวพาขวัญ  เนียมน้อย
แม่บ้าน

 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041